-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

असीमित मोबाइल इन्टरनेट (बारम्बार सोधिने प्रश्न)

खातामा अपर्याप्त ब्यालेन्स भएमा वा खाता निष्क्रिय अवधिमा भएको अवस्थामा सदस्यता स्वतः नवीकरण हुन असफल हुन्छ। प्रणालीले अर्को दिन मात्र सदस्यतालाई फेरि नवीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछ।

MyUMobile एप
चरण 1 – MyUMobile एप लन्च गर्नुहोस्
चरण 2 – ‘USAGE BALANCE’ मा स्क्रोल गर्नुहोस्
चरण 3 – विस्तृत UMI कोटा ब्यालेन्सहरूका लागि माथितिर स्वाइप गर्नुहोस्

UMB
*118*3*1*3# डायल गर्नुहोस्

SMS
लेखेर 28118 मा पठाउनुहोस्

तपाईंले निर्धारित कोटा नाघ्नुभयो भने तपाईंले SMS सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। कुनै अतिरिक्त शुल्कहरू लाग्ने छैन। निष्पक्ष उपयोग नीति लागु हुन्छ - तपाईंको उच्च गतिको डाटा पूरा भएपछि तपाईंको गतिलाई कम गरिनेछ।

तपाईंका बाहिर जाने कलहरूमा तपाईंको हालको प्रिपेड योजनाको आधारमा शुल्क लगाइनेछ। वैकल्पिक रूपमा, फेरि टक टाइम सुरु गर्न तपाईंले आफ्नो असीमित मोबाइल इन्टरनेट योजना नवीकरण गर्न पनि सक्नुहुन्छ।

तपाईंको SMS मा U Mobile को मानक प्रिपेड ट्यारिफमा शुल्क लगाइनेछ।

तपाईंको UMI लाई UMB मार्फत *118*3*1*4# डायल गरेर वा SMS मार्फत (“Off UMI 20”, “Off UMI 25”, “Off UMI 30”, “Off UMI 38” वा “Off UMI 50”) लेखेर यसलाई 28118 मा पठाएर निष्क्रिय गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक SMS को RM0.05 लाग्नेछ

तपाईंले UMB मार्फत *118*3*1*5# डायल गरी स्वतः नवीकरण रोक्न सक्नुहुनेछ।

तपाईंको हालको UMI लाई नयाँ UMI द्वारा प्रतिस्थापित गरिनेछ। कुनै पनि प्रयोग नगरिएको कोटा र मिनेटहरूलाई जफत गरिनेछ र नयाँ UMI मा रोल ओभर गरिनेछैन। उदाहरण UMI 30 खरिद गर्दा हालको UMI 50 को प्रयोग नगरिएको कोटा र मिनेटहरूलाई जफत गरिनेछ। तपाईंलाई पछिल्लोपटक खरिद गरिएको UMI को डाटा र मिनेटमा मात्र अधिकारप्राप्त हुनेछ।

होइन, तपाईं निष्क्रिय अवधिमा UMI योजनाहरू खरिद गर्न सक्षम हुनुहुनेछैन।

हुँदैन, तपाईंको UMI योजना निष्क्रिय अवधिमा स्वतः नवीकरण हुनेछैन।