-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

असीमित पावर प्रिपेड योजना

आफ्नो क्रेडिट रकम जाँच्नका लागि *118# डायल गर्नुहोस्।

तपाईंले *118*6*3*1# मा डायल गरेर वा MYUMOBILE एप -> “Freebies” द्वारा UMB मार्फत जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।

तपाईंले *118*6*3*2# मा डायल गरेर वा MYUMOBILE एप -> “Freebies” द्वारा UMB मार्फत जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।

RM3 को स्विचिङ शुल्कमा कटौती गरेपछि तपाईंको बाँकी क्रेडिट रकमलाई ट्रान्सफर गरिनेछ।

हुँदैन। तपाईं सक्रिय अवधिमा हुँदा मात्र योजना स्विचिङको लागि अनुमति हुन्छ।

तपाईंले *118*6*2*3# मा डायल गरी UMB मार्फत वा “MIG UNLIMITED” लेखेर 28118 मा SMS पठाएर योजना स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, तपाईंलाई पावर प्रिपेड योजनामा स्विच गर्न अनुमति हुन्छ। यद्यपि, पावर प्रिपेड योजनाका सदस्यहरूले असीमित पावर योजनामा मात्र स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।

नयाँ योजनामा स्विच गर्नाले सबै प्रोमोहरू र सदस्यताहरू जफत गरिनेछ।

लाग्छन्। विद्यमान U प्रिपेड, नयाँ U प्रिपेड तथा पावर प्रिपेड योजना सदस्यहरूलाई असीमित पावर योजनामा स्विच गर्न अनुमति हुन्छ। RM3 को एक पटकको योजना स्विचिङ शुल्क हुनेछ।

तपाईंले *118*6*2*3# मा डायल गरेर वा “MIG POWER” लेखेर 28118 मा SMS पठाएर योजना स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।